Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 In 2020, Nieuws

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Om de Tozo aan te kunnen vragen, gelden de volgende voorwaarden:

  • je bent een zelfstandige tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • je oefent je bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland;
  • je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je bedrijf, waaronder inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Je bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • Je woont in de gemeente waar je de aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt

Doe de Tozo-check

Om na te gaan of je voor Tozo in aanmerking komt, kun je ook de ‘Krijg ik Tozo-check’ doen. Aan het eind van de vragenlijst word je doorverwezen naar de website van je gemeente waar je woont.

 

 

Hoe verloopt de aanvraag?

In deze infographic zie je hoe de aanvraag in zijn werk gaat welke gegevens je paraat moet hebben voor de aanvraag. Let op dat je bij elke aanvraag onderbouwt dat de coronacrisis de reden is dat je deze financiële ondersteuning nodig hebt.

Aanvraag Tozo-regeling

Welke hulp kan ik van gemeenten verwachten?

  • De gemeente geeft je voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van je huishouden en je inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
  • Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de Tozo?

Zoals het er nu uitziet, blijft de regeling tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Het streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Soms kunnen gemeenten dan een voorschot geven.

Wat als beide partners als zelfstandige werkzaam zijn?

De gemeente kan de uitkering één keer verstrekken aan een huishouden. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zzp-er zijn) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto. Indien beide partners nog enige inkomsten hebben, dan geldt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering, dat het inkomen van de meestverdienende partner buiten beschouwing wordt gelaten.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen?

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij de gemeente waar je woont.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan wel recht op de Tozo?

Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht je nog geen jaar geleden gestart zijn met je bedrijf dan dien je in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan je bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst, maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van Tozo?

Dat hangt af van de hoogte van je inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Er kunnen zich grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld als de ondernemer in Nederland woont, maar zijn onderneming in Duitsland gevestigd is of andersom. Het kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers goede ondersteuning is. Daarom onderzoekt het kabinet met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen.

Er zullen situaties zijn waarin zelfstandigen niet voldoen aan het urencriterium, maar toch in de problemen komen doordat hun inkomen wegvalt. Wat zijn hier de mogelijkheden?

Als zelfstandigen in normale omstandigheden niet aan het urencriterium voldoen, dan komen zij niet in aanmerking voor de Tozo. Zij kunnen wel een beroep doen op de ‘gewone’ bijstand, op grond van de Participatiewet. Anders dan in de Tozo laat de gemeente voor het bepalen van hoogte van een bijstandsuitkering het inkomen van de partner niet buiten beschouwing en kijkt ze ook naar het vermogen van de aanvrager bij het bepalen of er recht is op een uitkering.