Eerste NOW-regeling op de valreep nog aangepast

 In 2020, Nieuws

Vlak voor de bekendmaking van de tweede tranche van de NOW-subsidie is de eerste NOW-regeling nog op een aantal onderdelen aangepast. Soms hebben bedrijven in januari een 13e maand uitbetaald, waardoor er een vertekend beeld ontstaat in de loonsom. Ook voor het bepalen van een meer realistische loonsom voor bedrijven met een sterk wisselend werkaanbod – denk aan seizoensbedrijven – is een aanpassing gedaan. Daarnaast zijn er nog een paar aanpassingen doorgevoerd, die te maken hebben de administratieve afhandeling en aansluiting op het tweede NOW-pakket.

Incidenteel loon in januari

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt de loonsom van januari gecorrigeerd voor extra loon zoals een dertiende maand. Als de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 lager is dan driemaal de loonsom van januari, leidt dit tot een (soms forse) korting op de subsidie. Bij incidentele betalingen in januari viel daar niet aan te ontkomen, ook als de reguliere loonsom gelijk bleef. Door deze correctie wordt dit effect, dat werkgevers als onrechtvaardig ervoeren, eruit gehaald.

Loonsombepaling voor seizoensbedrijven

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 gehanteerd als deze hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Deze wordt daarbij wel gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan ondernemingen die in de winterperiode veel minder personeel in dienst hebben dan in het voorjaar. Dat zijn met name seizoensbedrijven, maar deze aanpassing geldt voor alle werkgevers.

Verlenging aanvraagtijdvak

De aanvraagtermijn voor de NOW 1 zou op 31 mei 2020 sluiten. Deze termijn wordt verlengd. Aanvragen is nu mogelijk tot en met 5 juni 2020.

Alternatieve referentie-omzet bij bedrijfsovername in 2019

De omzetdaling wordt bepaald door de omzet in de gekozen meetperiode (maart – mei, april – juni of mei – juli) af te zetten tegen 25% van de omzet over 2019. Bij bedrijfsovername in 2019 geeft de referentie-omzet over 2019 veelal geen juist beeld, omdat de nu bestaande onderneming nog niet (volledig) bestond.

In die gevallen kan de werkgever kiezen voor de regeling over de referentie-omzet zoals die nu al geldt voor bedrijven die na 1 januari 2019 gestart zijn. De referentie-omzet wordt dan bepaald over de maanden vanaf de start van het bedrijf of de bedrijfsovername, tot en met 29 februari 2020. Dit wordt dan omgerekend naar een periode van drie maanden. De start of bedrijfsovername moet hebben plaatsgevonden voor 1 februari 2020.

Grensbedragen accountantsverklaring

Bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is een accountantsverklaring vereist als het concern of de rechtspersoon een voorschot heeft ontvangen van (in totaal) €100.000,- of meer, of als de subsidie wordt vastgesteld op €125.000,- of meer. Bij een voorschot van €20.000,- of meer, of een vaststellingsbedrag van €25.000 of meer, is een verklaring van een deskundige derde nodig die de omzetdaling bevestigt. Een deskundige derde is bijvoorbeeld een administratiekantoor of een financieel dienstverlener

Openstellen aanvraag om vaststelling

De subsidie voor NOW 2 kan tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd. Om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen, kan vaststelling van de subsidie voor NOW 1 pas vanaf 1 september 2020 worden aangevraagd.

De werkgever die ook de subsidie voor NOW 2 aanvraagt, kan pas na afloop van de subsidieperiode voor NOW 2 voor beide tranches aanvragen. Waar een accountantsverklaring vereist is, wordt de aanvraagtermijn verlengd van 24 naar 38 weken. Daardoor kan de accountantsverklaring veelal meelopen met de reguliere controle van de jaarrekening.

Openbaarmaking

Aanvragers van de NOW-subsidie, inclusief de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie, worden openbaar gemaakt op de website van het UWV. Dit zal vanaf medio juni gaan gebeuren.