Alles over het noodpakket banen en economie

 In 2020, Nieuws

Het kabinet heeft een fors noodpakket aan steunmaatregelen voor ondernemers en werknemers gepresenteerd. Het pakket is bedoeld om mensen en bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden. Hier lees je uit welke onderdelen dat noodpakket bestaat en hoe jouw onderneming er gebruik kan maken.

Steeds meer landen gaan op slot en daarmee komt de im- en export verder onder druk te staan. Daarnaast zien wij dat genomen maatregelen enorme financiële gevolgen hebben voor ondernemingen en ondernemers.

Zo lang als het nodig is, biedt het noodpakket banen en economie maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Intrekking regeling werktijdverkorting

Er is massaal gebruikgemaakt van de regeling werktijdverkorting, maar het systeem bleek daarop niet berekend en is met onmiddellijke ingang ingetrokken. Tegelijkertijd is de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Reeds ingediende aanvragen worden gezien als aanvragen voor de nieuwe (NOW) regeling.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze maatregel maakt het mogelijk om meer en vooral sneller werkgevers tegemoet te komen. Het aanvraagproces is binnen NOW losgekoppeld van het aanvraagproces WW en tast WW-rechten niet aan.

  • Werkgevers die vanaf 1 maart 20% verwacht omzetverlies te maken hebben kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van 90% van de loonsom aanvragen.
  • Werkgevers betalen het loon 100% door. Deze periode kan nog een keer met 3 maanden worden verlengd.
  • De werkgever zegt toe dat hij voor deze werknemers geen ontslag op bedrijfseconomische gronden zal geven gedurende de periode dat de tegemoetkoming wordt gegeven.
  • Via deze regeling is het nu ook mogelijk om werknemers met flexibele contracten in dienst te houden.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van 80% uitbetalen. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies aan omzet is geweest en wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld.

Extra (tijdelijke) ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP-ers

Het is goed om te zien dat ook ZZP-ers als ondernemer worden gezien en daar ook een regeling voor wordt getroffen. Onder de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) kan ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (max €1.500 netto per maand). En op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan als er liquiditeitsproblemen ontstaan.

De tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

  • De toets op levensvatbaarheid, partnerinkomen en vermogen, wordt niet toegepast, dat maakt een snel besluit mogelijk.
  • Binnen 4 weken wordt maximaal voor een periode van 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verleend.
  • De hoogte is afhankelijk van het inkomen, gezinssamenstelling en hoeft niet te worden terugbetaald.
  • De versnelde procedure geldt ook voor een lening voor bedrijfskapitaal tot een max van € 10.157,-
  • Bij verstrekking wordt een mogelijkheid voor uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Er zal een lager rentepercentage worden gehanteerd.
Wat kan ik nu doen?
BBz aanvragen bij de Sociale Dienst van de gemeente waar je woont.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers voor flexibele contracten een hoger WW-percentage. In de WAB is ook opgenomen dat werkgevers het hoge WW-percentage met terugwerkende kracht moeten betalen als er veel (meer dan 30%) wordt overgewerkt. Er zijn sectoren waar dit door de coronacrisis het geval is, denk aan de zorg. Het kabinet is daartoe bereid en zal dit ongewenste effect wegnemen. De verwachting is dat deze maatregel niet relevant is voor onze sector. Mochten er wel voorbeelden van zijn in onze sector, geef dat dan door aan ABHB, zodat wij daar actie op kunnen ondernemen.

Noodloket

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor ondernemer die direct door de maatregelen van de overheid worden getroffen. Bijvoorbeeld bij sluiting van eet- en drinkgelegenheden, en de 1,5 meter afstandseis, waardoor de inkomsten grotendeels teruglopen. Eis is dat het ondernemingen betreft die een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben. De tegemoetkoming moet nog worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van €4000,- voor een periode van 3 maanden.

Wat kan ik nu doen?
De uitwerking van de tegemoetkoming afwachten. Houd dus vooral de ABHB-website in de gaten.

Liquiditeitssteun

Uitstel van betaling van belastingen

Als je onderneming in liquiditeitsproblemen komt, kun je een brief sturen aan de belastingdienst met het verzoek tot uitstel van betaling. Als de brief is ontvangen, zal de invordering stil worden gezet. Individuele beoordeling vindt dan later plaats. De verklaring van een derde deskundige hoeft niet meteen mee worden gestuurd. Ook zal de verzuimboete de komende tijd achterwege blijven.

Het kabinet onderzoekt nog de mogelijkheden om de energiebelasting/ODE-heffing tijdelijk uit te stellen, zodat energiebedrijven dit niet hoeven door te belasten aan de afnemers.

Wat kan ik nu doen?
Uitstel aanvragen via de Belastingdienst

Invorderingsrente en belastingrente

De invorderingsrente wordt bij aanvragen tot uitstel van betaling vanaf 23 maart teruggebracht van 4% naar 0,01%. Verder zal  vanaf 1 juni 2020 de belastingrente bij te late vaststelling door schuld aanvrager (vennootschapsbelasting 8% en overige belastingen 4%) ook worden teruggebracht tot 0,01% De verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting zal vanaf 1 juli 2020 ingaan.

Wijzigen van de voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten, kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag.

Wat kan ik nu doen?
Uitstel aanvragen via de Belastingdienst

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Onder deze tijdelijke maatregel worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde bedrijven. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker kredieten verstrekken.

Wat kan ik nu doen?
Neem contact op met jouw financier.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van financieringen, kunnen op deze regeling terugvallen. Met deze regeling wordt 50% garantie verleend op bankleningen en kredieten vanaf € 1,5 miljoen tot € 150 miljoen.

Wat kan ik nu doen?
Neem contact op met één van de banken die toegelaten zijn tot de GO-regeling en/of neem contact op met jouw financier.

Qredits

Qredits ondersteunt starters met financieringen. Deze starters zijn veelal nog steeds financieel kwetsbaar. Om deze categorie ondernemers te ondersteunen, wordt aan Qredits een bedrag van € 6 miljoen ter beschikking gesteld om ondernemingen een uitstel van de aflossingsverplichting te geven voor een periode van maximaal 6 maanden. De openstelling van deze regeling loopt tot eind mei en gelden alleen voor corona-gerelateerde aanvragen.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

Dit is bedoeld voor bedrijven uit de land- en tuinbouwsector die liquiditeitsproblemen ondervinden. Door een tijdelijk gunstiger en verruimde borgstelling voor werkkapitaal kunnen liquiditeitsproblemen bij land- en tuinbouwbedrijven die in de kern een gezond toekomstperspectief hebben, vanaf 18 maart 2020 worden verlicht.

Stopzetten voorlopige aanslagen

Op dit ogenblik vindt overleg plaats tussen het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de voorlopige aanslagen toeristenbelasting stop te zetten. Dibevo neemt vooralsnog aan dat deze regeling niet relevant is voor onze achterban. Mocht dit wel het geval zijn, laat ons dit dan weten.

Europese steunpakketten

Ook vanuit de Europese Commissie worden maatregelen voorgesteld. Voor zover wij nu kunnen beoordelen zijn deze maatregelen aanvullingen voor de lidstaten. Zodra daaruit regelingen komen die ook voor onze achterban interessant kunnen zijn, zullen wij daar natuurlijk over berichten.