Op 28 juni 2021 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ABHB plaats. Een ALV met een volle agenda en veel genomen besluiten. Tijdens de ALV zijn conform het rooster van aftreden weer nieuwe leden gekozen om toe te treden tot het bestuur en de financiële jaarstukken (jaarrekening en de begroting) goedgekeurd. Zo ook een besluit, zoals ieder jaar, om indexering toe te passen op de contributie.

Verder is de erkenningsregeling voor konijnentrimopleidingen goedgekeurd en zijn er voorstellen gedaan om de statuten aan te passen. Deze aanpassingen hangen samen met een verandering in de procedure om te komen tot een statutenwijziging én een aanpassing om aan nieuwe wetgeving te voldoen. Omdat het vereiste aantal leden niet aanwezig was konden de besluiten om de statuten te wijzigen niet tijdens de ALV worden genomen. Daarom is een tweede ALV gehouden binnen vier weken na de ALV van 28 juni 2021, en wel op 21 juli 2021.

Het verslag van de vergadering van 28 juni 2021 is tijdens deze tweede ALV vastgesteld en de toen aanwezige leden hebben de statutenwijzigingen goedgekeurd.

Dit en meer kun je lezen in de verslagen van de algemene ledenvergaderingen. Je moet wel even inloggen, want de informatie is alleen beschikbaar voor leden van de ABHB.